Mi̇llî Eği̇ti̇m Bakanliği Özel Öğreti̇m Kurumlari Yönetmeli̇ği̇

İlköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okulu açılacak binaların, bahçe içerisinde ve tamamı okula ait müstakil olması gerekir. MADDE 12 – Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulu binalarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Ölçüm yapılırken binaların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakın kapı esas alınır. MADDE 11 – Özel okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi hâlinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir.

mi̇llî eği̇ti̇m bakanliği özel öğreti̇m kurumlari yönetmeli̇ği̇

Sosyal etkinlik merkezlerinin faaliyetleri belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarda da yapılabilir, bu binalardaki faaliyetleri yürütmek üzere her bina için bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı görevlendirilir. Kanunun Ek-2 nci maddesi kapsamında düzenlenen işbirliği protokolleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde açılan ücretsiz kurslar ile sosyal etkinlik merkezleri, girişleri bağımsız olmak kaydıyla aynı binalarda veya aynı binanın farklı bloklarında/katlarında faaliyet gösterebilirler. Izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından program iptal edilir. 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.

Genel Müdürlüğümüz İle Tüba Arasinda Akademi̇k İş

Okul öncesi eğitim kurumları ve milletlerarası öğretim kurumlarında bu süre aranmaz. Özel okullardaki eğitim personeli ile öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Diğer özel öğretim kurumlarındaki eğitim personeli, öğrenci ve kursiyerlerin kıyafetlerinin sade ve temiz olması gerekir.

Bakanlıkça açılması uygun görülen okul öncesi eğitim ve ilköğretim seviyesindeki okullara 5 iş günü içinde kurum açma izni verilir. Ortaöğretim seviyesindeki okullar için Bakanlık müfettişlerince düzenlenecek rapora göre Bakanlıkça 5 iş günü içinde kurum açma izni verilir. Bu süre, Bakanlıkça verilecek kurum açma izinlerinde raporun veya valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Raporda eksiklikler belirtilmiş ise bu eksikliklerin giderilmesi için kurucu veya kurucu temsilcisinin taahhüdü doğrultusunda valilikçe en fazla 30 gün ek süre verilebilir.

Mi̇llî Eği̇ti̇m Bakanliği Özel Öğreti̇m Kurumlari Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k

C) Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin teklifi ile diğer yöneticiler ise okul müdürü ve Türk müdür başyardımcısının ortak teklifleri ile valilikçe atanır. Kapanan kurumla ilgili müracaatlar üzerine verilecek belgeler ve yapılacak işlemlerle ilgili her türlü tedbir il millî eğitim müdürlüklerince alınır. Kurumun kurucusu olan şirketin türünün değiştirilmesi ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması hâlinde kurucu temsilcisi, devir senedi dışında birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte valiliğe müracaat eder. Ancak, valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu teklif uygun görülerek uygulanmasından sonra devir işlemi gerçekleştirilir. D) Görevlendirilecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı ile valiliğe başvurur. Ğ) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı.

Olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez. Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü ve 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.

mi̇llî eği̇ti̇m bakanliği özel öğreti̇m kurumlari yönetmeli̇ği̇

Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencinin uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olması gerekir. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, MEBBİS’te oluşturulan modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilir. MADDE 38 – İlköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır. Diploma veya diploma yerine geçen belgeyi düzenleyen yükseköğretim kurumunun Yüksek Öğretim Kurulunca tanındığını gösterir belge de istenir. 1) Alanında yüksekokul mezunu olduğuna ilişkin belgenin Türkçe tercümesinin noter onaylı örnekleri. Diğer personelin çalışma süreleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.

Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda düzenlenen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yürütülür. MADDE 23 –Aynı Yönetmeliğin fifty three üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. MADDE 18 –Aynı Yönetmeliğin forty three üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. MADDE 14 –Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. MADDE 12 –Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. Bakanlık tarafından eğitim öğretimin niteliğini ve başarıyı değerlendirmeye yönelik yapılacak ölçme değerlendirme uygulamaları, bu madde kapsamında eğitim öğretim desteği ödenecek okullara da uygulanır.

İlgililerin ayrılış sebeplerine uygun olarak valilikten yedi iş günü içinde görevden ayrılış onayları alınır. Kurum devir işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz. Valiliklerce, denizcilik veya havacılık gibi kurslara verilen kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara, motorlu taşıt sürücü kurslarına verilen kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği ise il emniyet müdürlüğüne gönderilir.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eğitim personelinin teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da on gün içinde çalışma izni düzenlenir. Izinleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir veya kurum geçici olarak kapatılır. MADDE 67/B – Kurumlar, tadilat da dâhil yerleşim planı değişikliklerini yapmadan önce millî eğitim müdürlüğüne yazı ile bilgi verir. Kurum, tadilat veya yerleşim planı değişikliklerinde eğitim öğretimin aksamaması için gerekli tedbirleri alır. “ Kurum binasının tamamının kurucuya ait olması ya da tamamının kiralanması durumunda, kurum tarafından kullanıma hazır olmayan/kullanılmak istenmeyen kat veya bölümler kullanılmayabilir, bu katlar için engelli erişimi aranmaz. Ancak söz konusu katlarla ilgili bilginin 5 inci maddenin ikinci fıkrasının , ve bentlerinde sayılan belgelerin içeriğinde bulunması gerekir.

Okul öncesi eğitim okulları ile ilköğretim okullarının 1 inci sınıflarına öğrenci alımında hiç bir surette sınav yapılmaz. Zorunlu sebeplerle müdürlüğün boşalması hâlinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve şartlarını haiz bir kişi valilikçe müdürlüğe vekâleten görevlendirilir. MADDE forty four – İki defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen eğitim personelinin çalışma izni, izni veren merci tarafından iptal edilir. F) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında; yüksekokul mezunu olup bu kurumlarda öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici olma koşullarını taşımak ve bu kurumlarda en az iki yıl öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici olarak görev yapmış olmak ya da beş yıl öğretmenlik yapmış olmak.