Mersin Haberleri

Haber

‘Derneklere kayyum’ düzenlemesi getiren ‘kitle imha silahları ile ilgili kanun teklifinin’ birinci kısmı kabul edildi

Kanun teklifi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ait metot ve asılları düzenliyor.

Kabul edilen hususlara nazaran, BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak bu kararlarda yer alan kişi yahut kuruluşlara yahut bunlar tarafından direkt yahut dolaylı olarak denetim edilen, bunların ismine yahut hesabına hareket eden kişi yahut kuruluşlara ya da bunların faydasına, her türlü fon toplanması yahut sağlanması yasak olacak. Bunların Türkiye’de iş iştirakine ya da ayrıca iş ilgilerine girmesi; bu kararlarda yasaklanan nükleer, balistik füze programları yahut başka faaliyetlerle ilgili olarak tertiplere yahut bunlar tarafından direkt yahut dolaylı olarak denetim edilen ya da bunların ismine yahut hesabına hareket eden kişi yahut kuruluşlara ya da bunların faydasına her türlü fon toplanması yahut sağlanması da yasak kapsamında bulunacak.

BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen kişi, kuruluş yahut tertiplerin yahut bunlar tarafından direkt yahut dolaylı olarak denetim edilen, bunların ismine yahut hesabına hareket eden kişi yahut kuruluşların Türkiye’de temsilcilik açması, her türlü faaliyette bulunması, faaliyetlerini gerçek yahut hukukî bireyler aracılığıyla direkt ya da dolaylı olarak yürütmesi, bankalarının Türkiye’de şube yahut temsil ofisi açması ya da iş iştirakine girmesi, bankaları ile iş iştiraki kurulması, sermaye iştirakine gidilmesi yahut muhabir banka ilgisi tesis edilmesi yasak olacak, mevcut olanlar ise sonlandırılacak.

BMGK tarafından müsaade verilen haller dışında ilgili kararların kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen husus, gereç ve ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin transferi yahut nükleer faaliyetlere ya da nükleer silah atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması yahut takviye verilmesi yasak olacak.

BMGK kararlarına karşı ilgililer tarafından Kontrol ve İşbirliği Kuruluna yapılan müracaatlar, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BMGK’ye iletilecek.

Mal varlığının dondurulması ve yasakların uygulanması

BMGK’nin kararlarına mevzu kişi yahut kuruluşların yahut bunlar tarafından direkt yahut dolaylı olarak denetim edilen ya da bunların ismine yahut hesabına hareket eden kişi yahut kuruluşların Türkiye’de bulunan mal varlığının, deniz ulaşım araçlarının dondurulması veya yasaklama kararları ile bu kararların kaldırılması kararları, Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanacak.

BMGK’nin kararlarında belirtilen tertiplerin yahut bunlar tarafından direkt yahut dolaylı olarak denetim edilen ya da bunların ismine yahut hesabına hareket eden kişi yahut kuruluşların yasaklı süreç ve faaliyetlerde bulunduklarına ait makul sebeplerin varlığı halinde Kontrol ve İşbirliği Komitesinin önerisi üzerine Türkiye’deki mal varlıkları, Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin dondurulacak.

Kararların Resmi Gazete’de yayımlanması ile en son listeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından internet sitelerinde gecikmeksizin yayımlanacak.

Yasaklama kararları ilgisine nazaran yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından derhal yerine getirilecek.

Kontrol ve İşbirliği Komitesi

Teklif, uygulamayla ilgili olarak Kontrol ve İşbirliği Komitesi oluşturulmasını öngörüyor.

Komisyon Mali Cürümleri Araştırma Şurası Başkanı başkanlığında Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Kontrolörleri Konseyi, Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Şurasının en az genel müdür yahut lider yardımcısı seviyesinde olmak üzere bildireceği üyelerden oluşacak.

Komitenin sekretarya hizmetleri Mali Hataları Araştırma Konseyi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri Kurula çağrılabilecek. Komite, gerek görmesi halinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan görüş, bilgi ve doküman talebinde bulunabilecek.

Kurul, kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak bilgi ve doküman istediği takdirde talepte bulunulan kişi, kurum ve kuruluşlar, kanunlarda yer alan kararlara dayanarak bilgi ve doküman vermekten kaçınamayacak.

Komite, kamu kurum ve kuruluşlarına uygulamaya ve alınması gereken önlemlere ait olarak görüş bildirebilecek ve teklifte bulunabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, yasak süreç ve faaliyetlere ait bilgi, evrak ve bulgular ile değerlendirmelerini Komiteye bildirmekle yükümlü olacak.

Komite, yasak süreç ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği konusunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi ve kuruluşlar ile deniz ulaşım araçlarının BMGK listelerine eklenmesine ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması halinde listelerden çıkarılmasına ait olarak BMGK’ye gönderilmek üzere Cumhurbaşkanı’na teklifte bulunabilecek.

Yılda en az iki sefer toplanacak Komisyon, çalışmalarını saklılık asıllarına uygun olarak yerine getirecek.

Ceza kararları

Yasaklara karşıt hareket edenler, fiil, daha ağır cezayı gerektiren diğer bir cürüm oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 8 yıla kadar çeşitli cezalara yahut isimli para cezasına çarptırılabilecek.

Mal varlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen yahut yerine getirmekte ihmal yahut gecikme gösteren şahıslara, fiil, daha ağır cezayı gerektiren öteki bir hata oluşturmadığı takdirde, 6 aydan 2 yıla kadar mahpus yahut isimli para cezası verilecek.

Kelam konusu cürümlerin, kamu misyonunun sağladığı nüfuz berbata kullanılmak suretiyle ya da bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, daha ağır ceza verilebilecek.

Kanunun uygulanmasına ait yöntem ve asıllar ile Kurulun çalışma yordam ve temelleri Adalet, Dışişleri, Güç ve Natürel Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri ile Ticaret bakanlıkları tarafından, ortaklaşa hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek. Yönetmelik, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yürürlüğe konulacak.

Müsaadesiz yardım toplama faaliyetleri

Müsaadesiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapıldığının tespiti halinde ilgili valilik yahut İçişleri Bakanlığı tarafından içerik yahut yer sağlayıcıya, yardım toplama faaliyetine ait içeriğin çıkarılması için internet sayfalarındaki bağlantı araçları, alan ismi, IP adresi ve gibisi kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta yahut başka bağlantı araçları ile bildirimde bulunulacak. 

İçeriğin en geç 24 saat içinde çıkarılmaması, içerik ve yer sağlayıcıya ait bilgilerin edinilememesi ya da teknik nedenlerle bildirimde bulunulamaması halinde ilgili valilik yahut İçişleri Bakanlığı, internet ortamındaki kelam konusu içeriğe ait erişimin engellenmesine karar verilmesi için sulh ceza hakimliğine başvuracak. Hakim, talebi en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacak ve gereği yapılmak üzere direkt Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumuna gönderecek. Bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesi kararı, içeriğe erişimin engellenmesi tekniğiyle verilecek. 

Yurt içine ve yurt dışına yapılacak yardımlara ait yöntem ve temeller yönetmelikte düzenlenecek. 

Kontrol ile görevlendirilenler ve müsaade vermeye yetkili makamlar, yardım toplama faaliyetiyle ilgili olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dahil gerçek ve hukukî şahıslardan kontrol misyonu kapsamına giren konuyla hudutlu olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahip olacak. Talepte bulunulanlar özel kanunlarda yazılı kararları ileri sürerek bilgi ve evrak vermekten kaçınamayacak.

Müsaadesiz yardım toplayanlara cezalar artıyor

Müsaadesiz yardım toplayanlara 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. İnternet ortamında müsaadesiz yardım toplanması halinde ise 10 bin Türk lirasından 200 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak. İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkan sağlayanlar, uyarılmalarına karşın bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılacak. 

Ayrıyeten, gerçek bireyler, yardım toplama faaliyeti için en az üç şahıstan ibaret sorumlu şura oluşturmak zorunda olacak. 

Belirlenen tarz ve temellere alışılmamış olarak yurt dışına yardım yapan sorumlu konsey üyelerine, 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.

Kendilerinden istenen bilgi ve evrakları vermeyenlere 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak. Bu karşıtlığın kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde gerçekleşmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşunda çalıştırılma biçimine bakılmaksızın vazife yapanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca disiplin kararlarına nazaran süreç yapılacak ve sonucu yetkili makama bildirilecek. 

Makbuzla belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel şovlar ve stantlar yoluyla, spor şovları, seyahat ve cümbüşler düzenlemek yahut bilgileri otomatik ya da elektronik olarak sürece tabi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle izinsiz yardım toplayanlar, uyarılmalarına karşın bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezasına çarptırılacak.

Müsaade vermeye yetkili makamın müsaade verdiği yer dışında yardım toplayanlar, uyarılmalarına karşın bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılacak.

Bu kanunun öbür kararlarına alışılmamış davranışta bulunanlara, fiilleri kabahat oluşturmadığı takdirde 1000 Türk lirası idari para cezası verilecek. 

Müsaadesiz toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararlaştırılacak.  

İdari yaptırımlara karar vermeye yardım toplama müsaadesini veren makam yetkili olacak. Müsaadesiz yardım toplanması halinde idari yaptırımlara vali karar verecek. Vali bu yetkisini vali yardımcılarına yahut kaymakamlara devredebilecek.

Dernek kontrolünde eksper görevlendirilecek 

Merkezi yurt dışında olup Türkiye’de faaliyette bulunan vakıfların da yabancı dernekler üzere kanun kapsamına alınarak uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi gayesiyle Dernekler Kanunu’nda değişiklik yapıldı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan kabahatler ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti ya da hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama hatalarından mahkum olanlar derneklerin genel şura dışındaki organlarında vazife alamayacaklar. Dernek organlarına seçildikten sonra bu cürümlerden mahkum edilenlerin görevi sona erecek. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde bu fıkra kararları uygulanmayacak. 

Derneklerin kontrollerinin periyodik yapılmasını teminen, risk değerlendirmelerine nazaran kontrollerin üç yılı geçmeyecek formda her yıl ve kamu çalışanı tarafından yapılması öngörülüyor. 

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernekler denetçileri hariç, kontrollerde görevlendirilecek kamu görevlilerine verilecek fiyatın tutarı İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte tespit edilecek ve İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. 

Kontrol ile görevlendirilenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dahil gerçek ile hukuksal şahıslardan kontrol vazifesi kapsamına giren konuyla sonlu olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahip olacak. Talepte bulunulanlar özel kanunlarda yazılı kararları ileri sürerek bilgi ve evrak vermekten kaçınamayacak. 

İçişleri Bakanlığınca yahut mülki yönetim amirliğince talep edilmesi halinde, dernekler ile derneklere ilişkin her türlü tesis, kuruluş ve iştiraki bulunan kuruluşlar, vazife alanları ile hudutlu olmak üzere ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafından denetlenecek. Denetim sırasında, uzmanlık yahut teknik bilgi gerektiren durumlarda İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından uzman görevlendirilebilecek.  

Derneklerin yurt dışına yapılacak yardımları

Teklifle, dernekler tarafından yurt dışına yapılacak yardımların şeffaf ve hesap verilebilir halde yürütülmesi, ayrıyeten kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile çaba kapsamında gerekli önlemlerin alınması hedefiyle, bildirim temeline dayalı olmak üzere Türkiye’den yurt dışına yapılacak yardımlara ait düzenleme yapılıyor. Buna nazaran, yurt dışına yapılacak yardımlar, yardım gerçekleştirilmeden evvel dernekler tarafından mülki yönetim amirliğine bildirilecek. Bildirimin biçimi ve içeriği ile yurt dışına yapılacak yardımlara ait yordam ve asıllar yönetmelikte düzenlenecek. 

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan kabahatler ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti ya da hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama hatalarından ötürü derneğin genel şurası dışındaki organlarında misyonlu olanlar yahut ilgili işçi hakkında kovuşturma başlatılması halinde bu şahıslar veya bu şahısların misyon yaptığı organlar süreksiz bir önlem olarak İçişleri Bakanı tarafından misyondan uzaklaştırılabilecek. Bu önlemin kâfi olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması durumunda İçişleri Bakanı, demeği süreksiz olarak faaliyetten alıkoyabilecek ve derhal mahkemeye başvuracak. Mahkeme 48 saat içinde faaliyetten süreksiz alıkoymaya ait kararını verecek. İlgililer her vakit faaliyetten süreksiz alıkoyma kararının kaldırılmasını talep edebilecek. Mahkeme başvuruyu gecikmeksizin karara bağlayacak. 

İdari yaptırımlar artıyor

Teklifle dernekler üzerinden hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı kabahatleriyle daha faal gayret için idari yaptırımlar tekrar düzenleniyor ve caydırıcılığın sağlanması hedefiyle yaptırım ölçüsü artırılıyor. Buna nazaran, tutulması mecburî olan defter ve dokümanların, okunamayacak hale gelmesi yahut kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi dokümanı almak için başvurmayan yahut bu belgeyi kontrol sırasında ibraz edemeyenler 3 aydan bir yıla kadar mahpus yahut adli para cezası ile cezalandırılacak.

Mülki idare amirliğine evvelce bildirimde bulunmadan yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım alanlara, 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. 

Kontrol sırasında istenen evrakların gösterilmemesi durumunda, 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. Lakin bu karşıtlığın kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde gerçekleşmesi halinde yetkilendirilen makamın yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda çalıştırılma biçimine bakılmaksızın vazife yapanlar hakkında disiplin kararlarına nazaran süreç yapılacak ve sonucu yetkili makama bildirilecek.

7 bin Türk lirasını aşan her türlü gelir, tahsilat, sarfiyat ve ödemelerini bankalar ve öbür finans kuruluşları yahut Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan dernek yöneticilerine her bir süreç için sürece mevzu meblağın yüzde 10’una kadar idari para cezası verilecek.

15 yaşını bitiren ancak yasal temsilcilerinin yazılı müsaadesi olmadan çocuk dernekleri kuran veya üye olanlar için ve bu bireylerin vazifelerini yazılı ihtara karşın 7 gün içerisinde sonlandırmayan dernek yöneticilerine 1500 Türk lirası İdari para cezası verilecek. Mülki yönetim amirince yapılan ikinci yazılı ihtara karşın 30 gün içinde bu şahısların organlardaki vazifelerinin sonlandırılmaması halinde cumhuriyet savcısının yahut bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verebilecek. 

Teklifle, Dernekler Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, yasa hükümlerinin, yurt dışında bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de yapacakları faaliyetlere de uygulanabilmesi sağlanıyor. Kanunda karar bulunmayan hallerde ise Türk Uygar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı karar altına alınıyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılan değişikliğe nazaran, yürütülen soruşturma yahut kovuşturmalar bakımından koruma altına alınan veya el konulan malvarlığı kıymetlerinin kıymeti tespit edilecek.

Düzenlemeyle Kabahatler Kanunu’nda sayılan hukuksal şahısların sorumluluğu bakımından kabahatlerin bir özel hukuk hukukî şahsının organ/temsilcisi ya da organ/temsilci olmamakla birlikte hukuksal kişinin faaliyeti çerçevesinde vazife üstlenen bir kişi tarafından tüzel kişinin faydasına olarak işlenmesi halinde, hukukî kişi hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanması sonucunu doğuran kabahatler ortasına uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti de ekleniyor.

Teklifle terörizmin finansmanı kabahati bakımından da ahenk düzenlemesi yapılıyor. Buna nazaran, terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan “terörizmin finansmanı suçu”nun, tüzel kişinin faydasına olarak işlenmesi halinde, bu hukuksal bireye iki milyon liraya kadar verilebilecek idari para cezasının üst sonu 50 milyon liraya yükseltiliyor. Kelam konusu ceza, sürece yahut harekete bahis menfaatin iki katından az olamayacak.

Daha ağır idari para cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı hallerde, bir özel hukuk hukukî şahsının organ/temsilcisi yahut organ/temsilci olmamakla birlikte bu hukukî kişinin faaliyeti çerçevesinde vazife üstlenen bir kişi tarafından bir hukuksal kişinin faydasına işlenmesi durumunda, hukukî kişi hakkında idari para cezasına karar verilebilmesi için fiili gerçekleştiren kişi hakkında yürütülen soruşturma yahut kovuşturmanın tamamlanması beklenmeyecek. Soruşturma yahut kovuşturma sonucunda kabahatin hükmî kişinin faydasına işlenmediğinin anlaşılması halinde idari para cezası kaldırılacak, tahsil edilmiş ise iade edilecek.

Teklifte önergeyle yapılan değişiklikler

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun ile Kontrol ve İşbirliği Kurulunun uygulanmasına ait yol ve asılların belirlenmesi için yönetmelik hazırlama yetkisine sahip bakanlıklara İçişleri Bakanlığı da dahil edildi. 

Yardım Toplama Kanunu kapsamında müsaadesiz yardım toplanmasına ait düzenlemede, “para cezası” kararı, kamu kurum ve kuruluşları için ilgili işçi hakkında “disiplin kararlarının uygulanması” olarak değiştirildi. 

Teklife, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan cürümler ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti ya da hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama cürümlerinden mahkum olanlar bakımından derneklerin genel heyet dışındaki organlarında vazife alamayacağına ait kararın, “yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı” alındığı takdirde uygulanmaması tarafında değişiklik yapıldı. 

Teklifle Dernekler Kanunu’na eklenen unsurda değişiklik yapılarak bir derneğin Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan kabahatler ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti ya da cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama kabahatlerinden ötürü derneğin genel şurası dışındaki organlarında misyonlu olanlar yahut ilgili işçi hakkında “soruşturma başlatılması” halinde değil, “kovuşturma başlatılması” halinde bu şahıslar ya da bu şahısların vazife yaptığı organlar süreksiz bir önlem olarak İçişleri Bakanı tarafından vazifeden uzaklaştırılabilecek.

Dernekler üzerinden kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı hatalarıyla daha aktif gayret için idari yaptırımların düzenlendiği unsurda, tutulması mecburî olan defter ve dokümanların, okunamayacak hale gelmesi yahut kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi evrakı almak için başvurmayan yahut bu belgeyi kontrol sırasında ibraz edemeyenler 3 aydan bir yıla kadar mahpus yahut isimli para cezası ile cezalandırılacağına ait karar, “kamu kurum ve kuruluşları için ilgili işçi hakkında disiplin kararlarının uygulanması” biçiminde değiştirildi.

Teklifin birinci kısmındaki unsurların kabul edilmesinin akabinde Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime orta verdi. Bilgiç, ortanın akabinde komitenin yerini almaması üzerine birleşimi öbür gün devam etmek üzere kapattı.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir